Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng  huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp trực có thu thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên. Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng  Thái Nguyên có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước huyện Võ Nhai để hoạt động theo các quy định của pháp luật. 

I. Chức năng

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng có chức năng quản lý bảo vệ, xây dựng  và phát triển đối với Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng huyện Võ Nhai, trực tiếp làm chủ đầu tư các dự án bảo vệ, phát triển rừng. 

II. Nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ phát triển rừng

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn, đa dạng sinh học, phát triển rừng và sử dụng rừng theo Quyết định 186/2009/QĐ-TTg, ngày 14/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng. 

- Lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư bảo vệ, phát triển khu rừng. 

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tăng cường các hoạt động truyền thông để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cộng đồng, cung ứng dịch vụ lâm nghiệp, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, bảo vệ và phát triển rừng. 

- Tổ chức hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Tiến hành các dịch vụ nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng sinh học, văn hóa và du lịch sinh thái theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. 

-Tham mưu, giúp chủ tịch UBND cấp huyện huy động các đơn vị vũ trang, lực lượng, phương tiện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền cơ sở để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu những vụ cháy rừng, phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách. 

- Xây dựng chương trình kế hoạch bảo vệ rừng, phương án phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. 

- Kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng trong tất cả các lĩnh vực khai thác, sử dụng, vận chuyển, kinh doanh lâm sản ...vv. Tổ chức lực lượng đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; xây dựng lực lượng quần chúng bảo vệ rừng; chống chặt phá rừng; phòng cháy chữa cháy rừng. 

- Bố trí công chức, viên chức Kiểm lâm của đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý địa bàn. 

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan hữu quan như Quân đội, Công an, Dân Quân ...vv tổ chức tuần tra truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh lâm sản, động vật rừng trái phép. 

- Tham gia giải quyết các tranh chấp về rừng và đất Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục kiểm lâm giao.

Bản Đồ khu bảo tồn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4630

Tổng truy cập: 32054